กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางเสาวนีย์ ไหมดี
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเด่นนภา พัฒนศิริพงศ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จ.อ.วุฒิชัย วุฒิวิทยางกูล
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ชำนาญงาน
น.ส.สุชญา กำจัดภัย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
น.ส.กนกวรรณ ขุนสิทธิ์เจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
นางโชคดี ดีดวงพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
น.ส.ศิรินภา รายศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจำปี บุตรนอก
คนงานประจำรถขยะ
นางชฏากรณ์ โถยอด
คนงาน
นางสาววรวรรณ สิ่งห์มานพ
คนงาน