งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง(งานเทศกิจ)
 
นายธิต์ติวัฒน์ ศัพทเสวี
นักจัดการงานเทศกิจ ชำนาญการ
นายพงศกร เมืองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นายเทพประสิทธิ์ สำราญราษฎร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นายอารีคาน สร้อยนาค
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นายบรรยงค์ วสุนิช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นายประสิทธิพร จู่วาที
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นางสาวกุสุมา ศรีจุ้ย
พนักงานเทศกิจ
นายฐิติพงษ์ เจษฎาเจริญกุล
พนักงานเทศกิจ
นายธนาธิษณ์ รุ่งฟ้า
พนักงานเทศกิจ
นายนันท์ปภัทร์ จันทโชติ
พนักงานเทศกิจ
นายวรินทร บัวเสถียร
พนักงานเทศกิจ
นายวิรชัย สุขสวัสดิ์
พนักงานเทศกิจ
นายสุรเดช กิ่งเนียม
พนักงานเทศกิจ
นายจักรพงศ์ พรภูมิพิพัฒภิญโญ
พนักงานเทศกิจ
นายจำรัส พวงพะยอม
พนักงานเทศกิจ
นายนิขิตร์ เหนือแจ้ง
พนักงานเทศกิจ
นายวรสิทธิ์ โพธิกิจ
พนักงานเทศกิจ
นายศิวพงศ์ ศริพันธุ์
พนักงานเทศกิจ
นายสมพงษ์ สงวนศิลป์
พนักงานเทศกิจ
นายอมร ชัยลับ
พนักงานเทศกิจ
นายอาทิตย์ เลี่ยงความชั่ว
พนักงานเทศกิจ
นางสาวบุชยา โพธิกิจ
พนักงานเทศกิจ
นางสาววิไลลักษณ์ สิทธิกรณ์
พนักงานเทศกิจ
นายเกรียงไกร แต่งสง่า
พนักงานเทศกิจ
นายจักริน แสนสำราญ
พนักงานเทศกิจ
นายชลธิศ เสือคล้ำ
พนักงานเทศกิจ
นายธนกฤต เหลืองอ่อน
พนักงานเทศกิจ
นายธนาวุฒิ ศรีอรุณ
พนักงานเทศกิจ
นายสมศักดิ์ แสงทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายทองเติม สุขีชิต
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐดนัย พวงระกำ
พนักงานขับรถยนต์