กองสวัสดิการสังคม
นางสาวศาริสา เอกทัตร
รักษาการ ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นางสาวภรณ์ทิพย์ กลางหล้า
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางรจนา บุญประเสริฐ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นายจิรพงษ์ ลิ่มลี้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นายสุทธิชัย ขุนณิรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววิลาวัณย์ ศรีโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสุมาลี เผือกมี
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
นาย สมพงษ์ ขวัญทอง
พนักงานขับรถยนต์