นายทวี คงสวัสดิ์
ประธานสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ
นายวรเทพ นันทมางกูล
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ
นาวาเอกทองนาค พิมพ์พิรุจานัน
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ
น.อ.ยุทธ ไชยสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวัฒนา แสงอรุณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางนุชจรี ถนอมสุขสันต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสังสรรค์ สุขผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสาวเสาวณีย์ ฉัยยากุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ร.ต.ต.ทองหล่อ พานดอกไม้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายทวี คงสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
น.ส.ประเสริฐ เอี่ยมเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุรพล จิตต์ธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุภกร จาริพิบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอาณัติ รุ่งแจ้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายนพ บวรกุลพาณิชย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวรเทพ นันทมางกูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายมาลัย อินโต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
น.อ.ทองนาค พิมพิรุจานันท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
น.อ.สนิท บุญเผื่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายวิโรจน์ จันทฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายวิเชียร ศิริโท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3