กองคลัง
 
นางวรรณลดา ใจรักษ์
หัวหน้าผ่ายบริหารงานคลัง
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางมัทนา จันทร์เทศ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางจิราลักษณ์ รังษา
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ฯ
นางอุคริยา พรวิลาศสิริ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางวนิดา จันทร์ทัน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวรสสุคนธ์ ภมรสวัสดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางพจนี สามัญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวรัญต์ชิตา บุญยิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธารารัตน์ หวานเสนาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินละบัญชี
นางสาวฑิฆัมพร เหลืองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวไพรินทร์ เสมแจ้ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายกิติศักดิ์ ยังประเสริฐ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายกิติพงษ์ กตัญญู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายปัญญพนต์ ก่อเกิด
พนักงานขับรถยนต์