กองช่าง
 
นายวุฒิศักดิ์ สุริโย
ผอ.กองช่าง
นายธัญญา ผลไสว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นางสุภาพร วิเชียรมานะรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน.
นางธัญญ์ชยา ด่านสมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พ.จ.อ.กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
นายภูษิต วงษ์ภักดี
นายช่างโยธา
นายนวมินทร์ บุญมี
ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
นางปณิดา เจริญศร
ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
น.ส.สุภาลัย โม้เอม
ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
น.ส.สุดารัตน์ คำสม
ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
นางดาวเรือง จักรแก้ว
คนงาน
นางสาวพัชรี จักรแก้ว
คนงาน