นายรุ่งโรจน์ อ่อนวงศ์
ปลัดเทศบาล
นายอัครเดช หนูช่วย
รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ
นางอ้อย ปลีเจริญ
รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ
นายยศพัทธ์ เวชมุข
รักษาการ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ว่าง
ผอ.กองคลัง
นายวุฒิศักดิ์ สุริโย
ผอ.กองช่าง
นางสาวเสาวนีย์ ไหมดี
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
นางศิริสันต์ พวงนาค
ผอ.กองการศึกษา
นางสาวศาริสา เอกทัตร
รักษาการ ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นายจำเนียร ชาวนอก
ผู้จัดการสถานธนานุบาล