พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
วันนี้ :
19 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
1,925 คน
เดือนที่แล้ว :
1,127 คน
ปีนี้ :
6,502 คน
ปีที่แล้ว :
14,925 คน
ทั้งหมด :
63,375 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.180.255
10 กันยายน พ.ศ.2558
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
นางอ้อย ปลีเจริญ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ
038-438490 ต่อ 150
นายยศพัทธ์ เวชมุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
038-438490 ต่อ 220
นางสุภาพร สารการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
038-438490 ต่อ 230
นายธัญญา ผลไสว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
038-438490 ต่อ 240
นางสาวณิชาภา ชูพินิจ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
038-438490 ต่อ 250
นางสาวเลอลักษณ์ จันทร์ศิริ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
038-438490 ต่อ 228
นางพรทิพย์ เฟื่องมีคุณ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธสาสตร์และงบประมาณ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวกชพรรณ จันทร์สม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
038-438019
นายธัญญา ผลไสว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
038-438490 ต่อ 241
นางจิราลักษณ์ รังษา
หัวหน้าฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
038-438490 ต่อ 231
นายยศพัทธ์ เวชมุข
หัวหน้าฝ่ายนิติการและรักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง
038-438490 ต่อ 220
นางพรทิพย์ เฟื่องมีคุณ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
038-438490 ต่อ 261
นางเด่นนภา พัฒนศิริพงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
038-438490 ต่อ 251
นายสุวิทยา สุวรรณโชติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
038-438490 ต่อ 241
นางนวพร คล่องการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
038-438490 ต่อ 224