สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง  จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2498 อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลสัตหีบทางตอนใต้ พื้นที่ 6.22 ตารางกิโลเมตร
หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ห่างจากกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ตอนชลบุรี - ตราด ตรงกิโลเมตรที่ 171 ในแนวตั้งฉาก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 200 เมตร บริเวณพิกัด QQ 051058

  เนื้อที่
  เขตการปกครอง
         
 
อาณาเขต
 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ