สำนักปลัด
 
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางบังอร นิ่มบุญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวคนึงนิตย์ พุ้ยน้อย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางทรายแก้ว ปัตตายะโส
นักจัดการงานทะเบียนฯ
น.ส.ณัฐชญา ผลมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสุวนีย์ เชื้อนาค
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวพัชรินทร์ ไกรกราย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.กนกอร ขุนสิทธิ์เจริญ
ผช.บุคลากร
น.ส.พัชราภรณ์ โกมลสถิร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวอรรยา คุมพเศวต
ผช.จพง.ธุรการ
นางอรวรรณ บัวแก้ว
นักการ
นางสาวราตรี ปุ๋ยจัตุรัส
คนงาน
นายจิม ทัพทองห้วย
พนักงานขับรถยนต์
นายสิทธิศึกดิ์ กิ่งเนียม
พนักงานขับรถยนต์