กองการศึกษา
นางศิริสันต์ พวงนาค
ผอ.กองการศึกษา
นางโชติกา วงษ์ครุฑ
นักวิขาการศึกษา
นางสาวสิริลักษณ์ สิงหกุล
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ
นายบัญชา สีสาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
นายภัทรนันท์ เกตุแก้ว
ผู้ช่วยสันทนาการ
นายสมนึก ปั้นสุขสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์
นางนันทนัช กุลเจริญ
คนงาน