กองวิชาการและแผนงาน
 
นายยศพัทธ์ เวชมุข
รักษาการ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นางพรทิพย์ เฟื่องมีคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวภคมน จันทรประสาท
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวปุณณดา พรมดี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางปิยะวรรณ คงทน
พนักงานวิทยุ
นายณรงค์ชัย สุขจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวประทุมพร ทรัพย์ขำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายทวี ภูแลขำ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววฤดี ทวีผล
คนงานทั่วไป