พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
วันนี้ :
23 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
1,925 คน
เดือนที่แล้ว :
1,127 คน
ปีนี้ :
6,502 คน
ปีที่แล้ว :
14,925 คน
ทั้งหมด :
63,375 คน
Online: 4 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.180.255
10 กันยายน พ.ศ.2558
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
     
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
 
   

 

    วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 

“เทศบาลเมืองสัตหีบเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเยี่ยม มีมาตรฐานทางกายภาพคือสะอาด สงบ สง่างาม
มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ของความเป็นประตูสู่ราชนาวีไทย โดยมีสังคมอบอุ่นและเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยถ้วนหน้า”

 

 พันธกิจ

          1. เมืองน่าอยู่  หมายถึง พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจและสังคม

          2. สังคมแห่งการเรียนรู้  หมายถึง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยผ่าน ICT  แหล่งเรียนรู้ที่ดี มีการถ่าย ทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในชุมชน/ทุกภาคส่วนทำให้เกิดความรู้เป็นเครื่องมือการเลือก และ ตัดสินใจในการแก้ปัญหา และพัฒนาอย่างเหมาะสม

          3. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  หมายถึง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพ เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว

          4. แหล่งผลิตสินค้า หมายถึง พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และสินค้าประมง เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐาน

          5. คุณภาพชีวิต หมายถึง พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการบริหาร จัดการสังคมให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน

          6. สังคมเป็นสุข หมายถึง ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย

 


 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ
ยุทธศาสตร์ (Strategies)

  1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
  3. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่ง
    แบบบูรณาการ
  4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา   และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  5. การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
    และการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2559