นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี
นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ
นายไตรเทพ ทศวงศ์ชาย
รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ
นายไชยเทพ บุญเลิศ
รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ
นายพนธกร เชื้อเงิน
รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ
นายต่อศักดิ์ ตระกูลธงชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสุริยัณห์ สว่างจิตต์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ