ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองสัตหีบเรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
   
 
   

 ประกาศเทศบาลเมืองสัตหีบ

เรื่อง    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

.....................................................................

                   โดยที่ ก.ถ. และก.ท. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๔ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  จึงให้แก้ไขข้อมูลการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ดังนี้

                   ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลเมืองสัตหีบ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาร ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

                   ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

                   ข้อ ๓ ให้ยกเลิกการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยให้เป็นไปตามการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งฉบับนี้แทน

                                      ประกาศ  ณ  วันที่   15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙

                                               

 

                                                           (นายณรงค์    บุญบรรเจิดศรี)

                                                            นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2559