วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 

“เทศบาลเมืองสัตหีบเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเยี่ยม มีมาตรฐานทางกายภาพคือสะอาด สงบ สง่างาม
มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ของความเป็นประตูสู่ราชนาวีไทย โดยมีสังคมอบอุ่นและเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยถ้วนหน้า”