ประวัติความเป็นมา
                 เดิมเป็นสุขาภิบาลสัตหีบ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2498 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 72 ตอนที่ 74 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2498 ต่อมาเปลี่ยนแปลงขยายเขต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2515 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 69 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2515 จากเดิมมีพื้นที่ 1,120 ตร.กม. เป็น 6.22 ตร.กม. และยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลสัตหีบ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542
               การเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยเทศบาลที่มีราษฏรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเทศบาลตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามความประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลเมืองสัตหีบ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2550 เป็นต้นไป