ลักษณะทางสังคม
แหล่งน้ำธรรมชาติ
หนองน้ำ                                           จำนวน    1  แห่ง
ลำคลอง                                           จำนวน    2  แห่ง
สระน้ำ                                              จำนวน    1  แห่ง


การศึกษา
โรงเรียน  สังกัดกรมสามัญศึกษา
              สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
             เอกชน
โรงเรียนในระดับประถมศึกษา  รัฐบาล
                                         เอกชน
โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา   รัฐบาล
                                         เอกชน
จำนวน     -  แห่ง
จำนวน    3  แห่ง
จำนวน    4  แห่ง
จำนวน    3  แห่ง
จำนวน    4  แห่ง
จำนวน    1  แห่ง
จำนวน    4  แห่ง